Dyr, køer, heste og får som naturplejere

Græsning på naturområder er med til at bevare naturværdi og biodiversitet og dermed give gode levesteder for en lang række af dyre- plante- og insektarter.

Naturarealer, der gror til, er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed i Danmark, og der er behov for en målrettet indsats for at genoprette og bevare en gunstig naturtilstand.

En oplagt løsningen er den naturpleje, som danske landmænd kan levere, ved eksempelvis at lade deres dyr afgræsse arealerne eller ved at høste de planter, der er i området.