Tilsyn på husdyrbrug

Kommunerne skal føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Der skal føres tilsyn med, at de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven, overholdes. Derudover føres der bl.a. tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes. Alle erhvervsmæssige husdyrbrug vil inden for en periode på 3-6 år få minimum ét miljøtilsyn.

Der føres årligt tilsyn på en udvalgt del af kommunens husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold.

Erhvervsmæssigt dyrehold skal overholde reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Der foretages primært tilsyn på husdyrbrug med produktionsareal større 100 m2. Tilsynsindsatsen prioriteres så der foretages flest tilsyn, hvor risikoen for miljøuheld er størst og hvor der er flest problemer med at overholde reglerne. Der kan desuden forekomme ekstraordinære tilsyn i forbindelse med:

 • Klager
 • Konstateret forurening af vandløb/ søer/ dræn eller drikkevand.
 • Opfølgning på godkendelse/ tilladelse.
 • Opfølgning på indskærpelser, påbud mv.
 • Kampagner, fx udbringning af husdyrgødning og kontrol af flydelag på gyllebeholdere. 

Læs mere om miljøtilsyn på miljøstyrelsens hjemmeside

Forberedelse til tilsyn

Du kan forberede dig på tilsynet ved at have følgende oplysninger klar:

 • Dokumentation for dyreholdets størrelse (gødningsregnskaber eller slagteriafregninger).
 • Ansøgning om enkeltbetalingsordning. 
 • Logbog for hver gyllebeholdere.
 • Oversigt over eventuelle olie-/brændstoftanke på virksomheden (størrelse, alder og etableringsår).
 • Oplysninger omkring affald samt kvitteringer for afhentning af affald.
 • Øvrig dokumentation ifølge vilkår i miljøgodkendelse eller tilladelse.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen på miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelse er på timebasis, men der regnes i halve timer. Timeforbruget er det faktuelle timeforbrug og der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

Du finder den gældende timesats her

For "fremmede tjenesteydelser" dvs., hvor kommunen i forbindelse med tilsyn og godkendelse bruger konsulenthjælp eller får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.