Opbevaring

Gyllebeholder skal placeres i god afstand fra vandboringer, vandløb og søer. Kan det ikke lade sig gøre, stilles der særlige krav til indretning og drift. Læs meget mere om dette her!

Placering af beholder

Ved placering af nye beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning skal der overholdes en række afstandskrav i forhold vandindvindingsanlæg, vandløb og søer, samt vej og naboskel. Kommunen har mulighed for at dispensere fra afstandskravene, hvis der samtidig stilles særlige krav til indretning og drift.

Eksisterende beholdere, der er anbragt, så de ved driftsforstyrrelser eller uheld, kan medføre alvorlige skader på vandindvindingsanlæg, vandløb og søer er underlagt særlige regler.

Hvis en beholder er placeret nærmere end 100 meter fra åbne vandløb eller søer større end 100 m2 skal den forsynes med alarm.

Desuden skal der etableres en jordvold eller lignende mellem beholder og vandløb/sø hvis terrænet hælder kraftigt mod vandmiljøet. Alternativt skal beholderen afvikles.

Frist for indsendelse af plan for etablering af jordvold eller plan for afvikling af en beholder til kommunen var den 1. oktober 2013. 

Lignende regler gælder for beholdere i større afstand fra vandløb/sø, hvis der i området er stærkt hældende terræn mod vandløbet/søen.

Miljøstyrelsens vejledning om gyllebarrierer

Overdækning af beholder

Tæt overdækning af gyllebeholderen er vigtig for at undgå lugtgener og forurening af den omgivende natur. Hvis landmanden vælger at etablere overdækningen med et flydelag, skal der føres hyppig kontrol med flydelagets tæthed. Kontrollen skal dokumenteres i en logbog.

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning skal være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Den ansvarlige for driften af beholderen kan undlade denne form for fast overdækning, hvis der i stedet etableres et tæt flydelag bestående af snittet halm, letklinker eller andet velegnet materiale..

Der skal mindst én gang hver måned føres kontrol med det naturlige flydelag og sikres, at det er dækkende og tæt. Kontrollen skal dokumenteres i en logbog.

En vejledning i etablering og pasning af flydelag samt skema til logbogsføring kan hentes via boksen til højre.

Logbogen skal gemmes i mindst 5 år.