Fast husdyrgødning

Gødning fra husdyr indeholder nyttige næringsstoffer som er grundlaget for dyrkning af afgrøder på markerne. En forsvarlig opbevaring og udbringning af husdyrgødning er vigtig for at minimere lugt- og fluegener, samt undgå skader på natur og miljø. En stadig mindre del af den producerede husdyrgødning i landbruget er fast. Fast gødning giver oftere anledning til fluegener.

For at undgå gener for naboer og skader på natur og miljø, er der opstillet en række krav for opbevaring og udbringning af fast gødning. 

Opbevaring

Oplag af fast gødning må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand. Fast husdyrgødning skal som hovedregel opbevares på en møddingsplads med fast bund og med afløb til opsamling af møddingssaft.

Fast gødning skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning på pladsen. Overdækning mindsker forekomsten af fluer og reducerer afgivelsen af lugt og ammoniak. Eneste undtagelse for overdækning er evt. perioder, hvor du daglig tilfører gødning.

Kompostlignende dybstrøelse med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må oplagres i marken, såfremt oplaget er overdækket med  vandtæt materiale.

Detaljerne om krav til opbevaring fast husdyrgødning finder du i kapitel 5 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Udbringning

Udbringning af husdyrgødning må ikke føre til unødige gener. 

På marker, der ligger mindre end 200 meter fra byzone og sommerhusområder, må der ikke udbringes husdyrgødning på lørdag, søn- og helligdage.

I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast husdyrgødning, ensilagesaft eller handelsgødning.

Fast husdyrgødning og afgasset biomasse, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden seks timer.

Udbringning må ikke ske på en måde, så der er risiko for at gødningen kan blive skyllet i dræn, vandløb, søer eller kystvande. Udbringning på vandmættet, oversvømmet, snedækket eller frossen jord er ikke tilladt.

Når udbringningen er afsluttet, skal landmand eller maskinstation efter behov foretage rengøring af veje og andre kørearealer.

Detaljerne om krav til udbringning af fast gødning finder du i kapitel 10 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen via e-mail landbrug@randers.dk.