Hobbydyrehold, ikke-erhvervsmæssig dyrehold

De fleste former for hobbydyrehold, også kaldet ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, er forbudt i byzone. I landzone, hvor afstanden til nabobeboelse er større, kan hobbydyrehold som regel tillades.

Ikke-erhvervsmæssige husdyrbrug (hobbylandbrug) skal overholde reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Ikke-erhvervsmæssig dyrehold i byzone

I byzone og sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv, er det ikke tilladt at holde svin, kvæg, får, geder og heste. Dispensation kan gives af kommunen i særlige tilfælde. 

Følgende husdyrhold er tilladt i byzone:

 • 30 stk. høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Hvordan kan jeg klage over dyrehold i byzone?

Henvend dig til ejeren af dyrene inden du indsender klage. Prøv at løse problemerne i fællesskab. Kan det ikke lade sig gøre, er det altid en god idé at tage en snak med Natur & Miljø, miljøgruppen inden klagen indsendes.

Klager skal være skriftlige og sendes til:

Randers Kommune, Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers
Mrk. "Miljøgruppen"

Eller send en e-mail til miljoe@randers.dk.

Ikke-erhvervsmæssig dyrehold i landzone

Ved "ikke-erhvervsmæssig" dyrehold forstås en ejendom med et dyrehold på maksimalt: 

 • 2 køer med tilhørende kalve (op til 6 måneder), eller
 • 4 stykker andet kvæg, eller
 • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder), eller
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg), eller
 • 15 producerede slagtesvin, eller
 • 10 moderfår med lam (op til 12 måneder), eller
 • 10 modergeder med kid (op til 12 måneder), eller
 • 30 høns, eller
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • andre dyretyper end nævnt ovenfor, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
 • forskellige dyretyper sammensat efter ovennævnte, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype, ikke tilsammen overstiger 100 pct

Hvordan kan jeg klage over dyrehold i landzone?

Henvend dig til ejeren af dyrene inden du indsender klage. Prøv at løse problemerne i fællesskab. Kan det ikke lade sig gøre, er det altid en god idé at tage en snak med Natur & Miljø, landbrugsgruppen inden klagen indsendes.

Klager skal være skriftlige og sendes til:

Randers Kommune, Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers
Mrk. "Landbrug"

Eller send en e-mail til landbrug@randers.dk.