Erhvervsmæssigt dyrehold

Enhver etablering, udvidelse eller ændring på et landbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunen. Kommunen tager stilling til om det anmeldte kræver miljøgodkendelse.

Alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbrug samt ændringer af udbringningsarealer, behandles af kommunen efter Lov om miljøgodkendelse mv.af husdyrbrug.

Sagsbehandlingstiden vil afhænge af husdyrbrugets størrelse.

I det følgende vil vi redegøre for, hvorledes du skal forholde dig i forhold til dyreenhedens størrelse.

3-15 dyreenheder

Skal du etablere, udvide eller foretage ændringer af dit dyrehold, med en størrelse på 3-15 dyreenheder, skal det anmeldes til kommunen.

Du kan ansøge om husdyrgodkendelsen ved at sende en mail til landbrug@randers.dk

15 - 75 dyreenheder

Skal du etablere, udvide eller foretage ændringer af dit dyrehold, der efter ansøgningen er på 15-75 dyreenheder, skal dette også anmeldes til kommunen. Du kan bruge ansøgningsskemaet, som du finder ved at klikke på selvbetjeningsboksen til højre. (Ansøgningen foretages på Miljøstyrelsens hjemmeside.)

Enhver etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 dyreenheder (DE), som kan medføre forøget forurening, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Over 75 dyreenheder

Alle øvrige husdyrproduktioner, der etableres, udvides eller ændres, og som efter ansøgningen er på mere end 75 dyreenheder, kræver en miljøgodkendelse.

Ansøgningen skal indsendes til kommunen via det elektroniske ansøgningssystem på. Du kan ansøge ved at klikke på selvbetjeningsboksen til højre.

Udbringningsarealer hos tredjemand

Skal du have godkendt areal til brug for udbringning af husdyrgødning, de såkaldte § 16 godkendelser, skal du også indsende en ansøgning via det elektroniske ansøgningssystem.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen på miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelse er på timebasis, men der regnes i halve timer. Timeforbruget er det faktuelle timeforbrug og der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

Du finder den gældende timesats her.

For "fremmede tjenesteydelser" dvs., hvor kommunen i forbindelse med tilsyn og godkendelse bruger konsulenthjælp eller får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.