Erhvervsmæssigt dyrehold

Enhver etablering, udvidelse eller ændring på et landbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunen. Kommunen tager stilling til om det anmeldte kræver miljøgodkendelse.

Alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbrug samt ændringer af udbringningsarealer, behandles af kommunen efter Husdyrloven (Lov om miljøgodkendelse mv.af husdyrbrug).

Sagsbehandlingstiden vil afhænge af husdyrbrugets størrelse:

3-15 dyreenheder

Skal du etablere, udvide eller foretage ændringer af et dyrehold, med en størrelse på 3-15 dyreenheder (DE), skal det anmeldes til kommunen.

Skema til anmeldelse af dyrehold under 15 DE

Send gerne oplysningerne på en mail til landbrug@randers.dk

15 - 75 dyreenheder

Etablering, udvidelse eller ændring af et dyrehold på 15-75 DE (for kødædende pelsdyr dog 15-25 DE), kræver kommunens forudgående tilladelse (jf. Husdyrlovens § 10).

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde ansøgningsskemaet og vejledning.

Ansøgningsskemaet skal indsendes til kommunen.

Over 75 dyreenheder

Alle øvrige husdyrproduktioner, der etableres, udvides eller ændres, og som efter ansøgningen er på mere end 75 DE (for kødædende pelsdyr over 25 DE), kræver en miljøgodkendelse (jf. Husdyrlovens §§ 11 og 12).

Ansøgning skal indsendes via ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk

Udbringningsarealer

Skal pr. 2. marts 2017 ikke længere godkendes til brug for udbringning af husdyrgødning. Ligeledes skal ændringer af udbringningsarealet ikke længere anmeldes til kommunen.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen på miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelse er på timebasis, men der regnes i halve timer. Timeforbruget er det faktuelle timeforbrug og der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

Du finder den gældende timesats her.

For "fremmede tjenesteydelser" dvs., hvor kommunen i forbindelse med tilsyn og godkendelse bruger konsulenthjælp eller får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.